Frokostpresentasjon – Vår 2016

Akershus Eiendom arrangerte i dag sitt halvårlige frokostseminar med ca. 230 gjester på Hotel Continental. I tillegg til det vanlig stoffet som makrobildet, markedet for utleie av kontoreiendom, ledighet, utviklingen i byggemarkedet og oppdatering om transaksjonsmarkedet er det i denne runden viet spesiell oppmerksomhet til verdiutviklingen i kontormarkedet og hvordan vi tror denne vil utvikle seg fremover. Denne utviklingen har de siste årene vært kraftig drevet av rentefall med påfølgende fall i avkastningskrav/yield. Spesielt har prisutviklingen vært god for eiendommer med lange kontrakter – både sentralt og i randsonen. Nå ligger prime yield sentralt i Oslo på rundt 4% og vi skraper mot bunnen av yieldkurven.

IMG_0039re

Vi opplever stigende etterspørsel i dagens kontorleiemarked, både ut fra samlede registrerte søk etter lokaler, og et relativt høyt antall store leietakere som vurderer å flytte innenfor de nærmeste 3 år. Vi tror flere enn i fjor må bestemme seg for å flytte eller reforhandle i løpet av de 2015, og finner støtte for dette synet i tall fra Arealstatistikk. Spesielt ser vi optimistisk på markedet for nybygg i perioden 2018-2020, da vi for tiden er inne i en periode med lave byggevolumer og mye sanering av eldre bygg. Dette gir også en ekstra trygghet i en periode der makroøkonomene er uenige om hvor bredt oljebremsen rammer – for kontorledigheten kommer nesten uansett til å gå ned.

IMG_0051re

Vi har sett nærmere på verdiutviklingen i forskjellige segmenter i kontormarkedet, og konstaterer at den verdiøkningen mange snakker om stort sett enten har funnet sted der man har lang sikker kontrakt, eller i Oslo sentrum. Ledige bygg i randsonene rundt Oslo har gjerne verdier under 20.000 kroner per kvm, og har ikke hatt noen vesentlig verdiøkning de siste 5 årene. Vi forventer at dette vil endre seg med noe bedrede økonomiske utsikter, kanskje allerede fra tidlig neste år.

IMG_0077re

Det store spørsmålet er fortsatt hvor store negative effekter vi skal oppleve i eiendomsmarkedet av fallet i oljeinvesteringene, selv om det ikke har smittet over på andre bransjer i Norge så langt. Stemningen blant norske arbeidsgivere har faktisk bedret seg litt det siste halvåret, noe som kan tyde på at vi kanskje slipper unna oppsigelsesrunder i flere bransjer. Som alltid er det utviklingen hos våre største handelspartnere – primært EU – som er viktigst for den økonomiske veksten, og der har det heldigvis vært en bedring i både sysselsetting og fremtidsutsikter de siste månedene.

 

Skrevet av Per Kumle, Daglig Leder
Foto: Sofia Hariz

 

, , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *